Aktiviteter

Projektet kommer att identifiera specifika behov hos utbildare och elever, utveckla, testa, implementera och sprida nya läroplaner och undervisningsmetoder för användning inom vuxenutbildning, bland annat utveckling av utbildningar och material som ska användas av lärare. Resultaten från projektet kommer att spridas genom konferenser, pressmeddelanden, nyhetsbrev, webbplatser och andra kommunikationskanaler som ger oss möjlighet att nå största möjliga publik. För att upprätthålla resultaten av projektet kommer Grundtvig-seminarier att erbjudas. Även konferenser på nationell nivå kommer att genomföras.

Projektet består av 10 arbetspaket (WP) och varje arbetspaket innehåller flera uppgifter.

  1. Projektledning. Detta WP kommer att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av alla uppgifter, med tanke på de överenskomna resurser och tidsram samt även effektiv kommunikation mellan Eu kommissionen och alla berörda parter.
  2. Behovsanalys. Detta WP kommer att undersöka: 1. medvetenhet om coaching och grundläggande coachning i vuxenutbildningen på nationell och europeisk nivå 2. Definiera viktiga behov som rör utveckling av nya färdigheter för de yrkesverksamma 3. Definiera viktiga behov hos vuxenstuderande angående det stöd de förväntar sig från utbildningen
  3. Bästa praxis inom coaching. Detta WP kommer att involvera yrkesverksamma från 6 länder i debatten och identifiera de mest effektiva metoderna i coaching.
  4. Anpassning av Coaching verktyg till vuxenutbildningen. Detta WP kommer att undersöka och identifiera de mest effektiva, relevanta och lämpliga sätt att tillämpa coachning i samband med vuxenutbildning.
  5. Coachning kompetenser för vuxenutbildningen. Detta WP syftar till att skapa högkvalitativa seminarier för personal inom vuxenutbildningen. Slutsatser från WP 2, 3, 4 kommer att ligga till grund för utformningen av seminarierna.
  6. Genomförande av test. Detta WP kommer att fokusera på att genomföra tester (utformade i WP 5) för personal inom vuxenutbildningen i alla partnernas organisationer.  Även utvärderingen av testerna och utformning av slutseminarier för lärare kommer att ingå i detta WP.
  7. Utbildningshjälpmedel. Detta WP kommer att skapa läromedel: en guidebok för vuxna pedagoger, broschyrer, virtuell lärmiljö inklusive en plattform för utbyte av erfarenheter för yrkesverksamma, coachning kort etc.
  8. Kvalitetssäkring och utvärdering. Detta WP kommer att säkerställa kvalitet på alla åtgärder som vidtas. Det kommer att göras en kvalitetsplan, utvärdering av verktyg, metoder, produkter, resultat etc.
  9. Spridning. Detta WP kommer ingå i alla arbetspaket och kommer att hantera kommunikationen med EU-organ och institutioner för vuxenutbildningen som kan dra nytta av projektet. Spridning är en pågående process genom hela projektet för att få återkoppling samt sprida resultaten.
  10. Exploatering. Detta WP kommer att säkerställa hållbarheten i projektet längre än dess livslängd genom effektiv användning av resultaten i alla inblandade länder och, viktigast av allt, på europeisk nivå. Politiska beslutsfattare kommer att delta för att säkerställa bästa effekten.
Svenska