Syftet med projektet är att projektet

Vi strävar efter att öka medvetenheten hos dem som arbetar inom vuxenutbildningen om de stora fördelarna med att använda coachning för att förbättra studieresultaten för eleverna. Om coaching är en del av en vuxenutbildningens kultur, kan den bidra till en holistisk utveckling av alla elever och uppmuntra alla elever till att maximera sin potential.

Projektet kommer att utföra undersökningar (inklusive litteraturstudie och enkäter, fokusgrupper och intervjuer) för att hitta de mest effektiva metoderna i coaching. Dessa metoder kommer att anpassas till vuxenutbildningen med hänsyn till de viktigaste behoven hos vuxenstuderande, yrkesverksamma inom vuxenutbildningen och de viktigaste trenderna och målen inom vuxenutbildningen.
Vi strävar efter att visa på vilket sätt coaching kan vara en ovärderlig färdighet för lärare och underlätta deras tillgång till lärande coachning och göra coachning tillgänglig för en större population.

“Coaching is a method which aims to achieve self-actualization by facilitating learning and developmental processes to promote the resource base of another person” (Moen and Allgood, 2009, p. 32). Genom att få grundläggande coachning ska pedagogerna kunna ge eleverna hjälp med att hitta sina egna lösningar. Coaching, som vi ser det, är en mycket kraftfull metod för att hjälpa människor att bättre lära känna sina egna styrkor, att kunna använda sina inre resurser som de kanske inte vet att de har, för att få dem att ta ansvar över sin nuvarande situation och för att kunna göra en handlingsplan. Detta projekt kommer att vara till nytta för alla som är involverade i konsortiet och för deras nätverk och intressenter och slutanvändare till vilka projektresultaten ska spridas. Projekt syftar också till att förbättra kvaliteten på, och utöka samarbetet mellan organisationer som arbetar med vuxenutbildning i hela Europa. Projektet kommer att byggas på ett samarbete med organisationer som arbetar med vuxenutbildning från 6 olika länder (Sverige, Polen, Bulgarien, Cypern, Spanien och Storbritannien). Det kommer att göra det möjligt att föra över nationella behovsanalyser, utbyta erfarenheter från alla partners för att utforma utbildningar och utbildningshjälpmedel, genomföra pilotkurser, jämföra resultat och få tillgång till ett brett spektrum av slutanvändare i projektet. Ledningsstrukturen för projektet kommer att underlätta kontinuerlig kommunikation mellan partnerna med utbyte och samarbete.

Projektet är också i linje med målet: att underlätta utvecklingen av innovativa lösningar inom vuxenutbildning, samt överföringen av dessa, däribland från ett deltagande land till andra länder. Coaching är en innovativ och snabbväxande praxis. Projektet kommer att göra det möjligt för parterna att utbyta erfarenheter och god praxis på ett strukturerat sätt som vägleds av kvalitetsstandarder. Tack vare samarbetet kommer nya användningsområden för coaching i vuxenutbildningen att utvecklas, testas och används av alla partner samt främjas på europeisk nivå. Innovativa kursplaner och metoder kommer att spridas till organisationer som arbetar med vuxenutbildning i Europa även genom Grundtvig IST.

Ett av de särskilda målen för Grundtvig-programmet är att bidra till att ge vuxna möjligheter att förbättra sina kunskaper och kompetenser. Detta projekt kommer att förbereda yrkesverksamma som arbetar inom vuxenutbildningen att klara ett bredare spektrum av utmaningar som vuxenutbildning innebär och ger vuxenutbildare kompetens som ger dem möjlighet att hjälpa vuxenstuderande bättre på att utveckla sin potential och ta nästa steg i deras tillväxt.

Svenska