Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie świadomości nauczycieli osób dorosłych w zakresie korzyści, jakie mogą osiągnąć wykorzystując umiejętności trenerskie i coachingowe w procesie nauczania.

W projekcie zostaną przeprowadzone badania (przegląd literatury, badanie wśród praktyków, dorosłych uczniów, grupy dyskusyjne, wywiady, ankiety) w celu zidentyfikowania najbardziej efektywnych praktyk coachingowych wykorzystywanych w procesie kształcenia. Następnie, zebrane dobre praktyki będą dostosowane do sektora kształcenia dorosłych, uwzględniając główne potrzeby dorosłych uczniów i nauczycieli oraz trendy w obszarze edukacji dorosłych.

Naszym celem końcowym jest przedstawienie, w jaki sposób umiejętności coachingowe i trenerskie mogą stać się wartościowe dla dydaktyków i jak mogą je wykorzystywać w procesie nauczania.

Projekt przyniesie korzyści wszystkim organizacjom wchodzącym w skład konsorcjum, interesariuszom, a przede wszystkim końcowym odbiorcom, wśród których zostaną rozpowszechnione produkty projektu.

Celem projektu jest również zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych w Europie. Projekt będzie opierał się na współpracy organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych w sześciu krajach (Szwecji, Polski, Bułgarii, Cypru, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Pozwoli to na przeprowadzenie analizy potrzeb w  różnych krajach, a także wykorzystanie doświadczenia partnerów z różnych krajów  porównanie wyników badań na poziomie międzynarodowym oraz udostępnienie produktów końcowych szerokiemu gronu odbiorców projektu. Projekt umożliwi partnerom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Dzięki współpracy zostanie opracowane, przetestowane i promowane nowe podejście wykorzystania umijętności coachingowych w kształceniu dorosłych. Innowacyjne programy nauczania i metody zostaną upowszechnione w skali europejskiej.

Polski