Τι είναι "Coaching"

Για τον καθορισμό και την περιγραφή της εξελικτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει αυτή η μέθοδος, οι εμπλεκόμενοι αναφέρονται στον παρακάτω ορισμό (στον οποίο περιγράφονται οι γενικότεροι στόχοι, η υιοθέτηση εργαλείων και δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στο τέλος της διαδικασίας).

            Η " Προσωπική Υποστήριξη ή Ανάπτυξη" είναι μια μέθοδος που στοχεύει στην ενεργοποίηση του ατόμου να ανακαλύψει μόνος του τις ικανότητες του ώστε να πετύχει τη βελτίωση και ανάπτυξή του, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου ενθάρρυνσής του αλλά και μετάδοσης των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

        Οι εταίροι υποστηρίζουν ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ένα σύνολο συκεκριμένων εργαλειών τα οποία επιτρέπουν στον coach να βοηθήσει τον coache να θέσει μόνος του τους σημαντικούς για αυτόν στόχους αξιολογώντας τον εαυτό του, υιοθετώντας διαφορετική οπτική για τις διάφορες καταστάσεις και σκεπτόμενος πιο εποικοδομητικά για την εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει. Σε αντίθεση με την Καθοδήγηση ή τη Συμβουλευτική, η μέθοδος της Προσωπικής Υποστήριξης δεν δίνει οδηγίες ή συμβουλές αλλά ενθαρρύνει το άτομο να ανακαλύψει μόνο του τις λύσεις ενεργοποιώντας τις δικές του ικανότητες. Αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται πολύτιμα εργαλεία ανάπτυξης και εκπαίδευσης ενηλίκων και η χρήση τους συμβάλλει στην ενίσχυση των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων.

Greek