Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα θα προσδιορίσει συγκεκριμένες ανάγκες των επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, θα αναπτύξει, δοκιμάσει, εφαρμόσει και κοινοποιήσει νέα προγράμματα σπουδών και μεθόδους εκπαίδευσης για χρήση στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών που χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα κοινοποιηθούν μέσα από συνέδρια, δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδες και άλλα κανάλια επικοινωνίας που ια μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Ώστε να διατηρηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος Grundtvig θα προσφερθούν σεμινάρια. Επίσης θα διεξαχθούν συνέδρια σε εθνικό επίπεδο.

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και κάθε πακέτο εργασίας συμπεριλαμβάνει 10 διαφορετικά έργα.

  1. Διαχείριση Έργου. Αυτό το ΠΕ θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων, δεδομένων των συμφωνημένων πόρων και χρονοδιαγραμμάτων καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον αναθέτοντα Ευρωπαϊκό φορέα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  2. Ανάλυση Αναγκών. Αυτό το ΠΕ θα αναλύσει: 1. το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με την εκπαίδευση και τις βασικές δεξιότητες εκπαίδευσης των επαγγελματιών εκπαιδευτών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Το προσδιορισμό των κύριων αναγκών που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους επαγγελματίες. 3. Το προσδιορισμό των κύριων αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων σχετικά με την υποστήριξη που αναμένουν από την εκπαίδευση.
  3. Καλύτερες πρακτικές στην εκπαίδευση. Αυτό το ΠΕ θα συμπεριλάβει σε συζήτηση επαγγελματίες εκπαιδευτές από έξι χώρες και θα προσδιορίσει τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση.
  4. Προσαρμογή των Εργαλείων Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αυτό το ΠΕ θα αναλύσει και θα προσδιορίσει τον πιο αποτελεσματικό, σχετικό και κατάλληλο τρόπο εφαρμογής εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  5. Δεξιότητες εκπαίδευσης για επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων. Αυτό το ΠΕ στοχεύει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας σεμιναρίων για προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τα ΠΕ 2, 3, 4 θα αποτελέσουν βάση για σχεδίαση σεμιναρίων.
  6. Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων. Αυτό το ΠΕ θα εστιάσει στη διεξαγωγή πιλοτικής σειράς μαθημάτων (που έχουν σχεδιαστεί στο ΠΕ 5) για προσωπικό που εκπαιδεύει επαγγελματίες στους εγχώριους οργανισμούς των εταίρων. Επίσης η αξιολόγηση των πιλοτικών μαθημάτων και της σχεδίασης των τελικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές θα αποτελέσει μέρος αυτού του ΠΕ.
  7. Εκπαιδευτικά βοηθήματα. Αυτό το ΠΕ θα δημιουργήσει εκπαιδευτικά βοηθήματα: ένα οδηγό για εκπαιδευτές ενηλίκων, φυλλάδια, ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης συμπεριλαμβανομένης μια πλατφόρμας ανταλλαγής εμπειριών για επαγγελματίες, εκπαιδευτικές κάρτες κτλ.
  8. Διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας. Αυτό το ΠΕ θα διασφαλίσει την υψηλή ποιότητας όλων των δράσεων που λαμβάνονται. Θα διαχειριστεί το σχέδιο ποιότητας, την αξιολόγηση των εργαλείων, την μεθοδολογία, τα προϊόντα, τα αποτελέσματα κτλ.
  9. Κοινοποίηση. Αυτό το ΠΕ θα πάρει στοιχεία από όλα τα πακέτα εργασίας και θα διαχειριστεί την επικοινωνία με τα σώματα της ΕΕ καθώς και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Η κοινοποίηση θα αποτελέσει συνεχή διαδικασία του όλου προγράμματος στα πλαίσια παροχής ανατροφοδότησης καθώς και στα πλαίσια της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.
  10. Εκμετάλλευση. Αυτό το ΠΕ θα διασφαλίσει τη διατήρηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια της ζωής τους μέσα από αποτελεσματική εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα εμπλακούν ώστε να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Greek