Συνέπειες

Οι αναμενόμενες συνέπειες σχετικά με τη βελτίωση του περιεχομένου και της πραγματοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από την παροχή των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων με νέα εργαλεία θα συμπεριλάβει:

  • Αποτελεσματική συνεργασία συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων εστιάζοντας στις καλύτερες πρακτικές εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μεταξύ όλων των εταίρων που δρουν σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Μια πιο εκ βαθέων άποψη σε συγκεκριμένες δεξιότητες εκπαίδευσης και μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Μια εκ βαθέων και πολυδιάστατη άποψη στρατηγικών ενίσχυσης. 
Greek