Ομάδες Στόχου

Οι ομάδες στόχου αποτελούνται από επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων (αυτοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση- άμεσοι δικαιούχοι) και εκπαιδευόμενοι (έμμεσοι δικαιούχοι) στις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς αρμόδιοι χάραξης πολιτικής που θα συμβάλει στη διατήρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οι ομάδες στόχου θα επωφεληθούν από καλά σχεδιασμένα και εκτενώς δοκιμασμένα προγράμματα σπουδών και στρατηγικών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν πλήρως τις δεξιότητες τους. Οι αναμενόμενες μακροπρόθεσμες συνέπειες βελτιώνουν τα οφέλη της εκπαίδευσης στις διαδικασίες διδασκαλίας και εκμάθησης και γενικά την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Επίσης αναμένεται ότι ο ευρύς κύκλος των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων που θα προσεγγιστούν κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα θα εφαρμόζουν καινοτομικές μεθόδους και αρχικές θετικές αλλαγές, νέους τρόπους σκέψης και νέες στάσεις στους οργανισμούς τους. 

Greek