Στόχοι του προγράμματος

Στοχεύουμε στο να ενημερώσουμε όλους αυτούς που εργάζονται στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων για τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από τις δεξιότητες εκπαίδευσης ώστε να ενισχυθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων. Αν η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εκπαίδευσης ενήλικα, μπορεί να συμβάλει στην ολιστική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευομένων και να ενθαρρύνει όλους τους εκπαιδευμένους να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητες τους.

Αυτό το πρόγραμμα θα διεξάγει έρευνα (συμπεριλαμβανομένων λογοτεχνικής κριτικής και έρευνες από εκπαιδευτές και μαθητευόμενους, ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων) ώστε να ανευρεθούν οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση. Αυτές οι πρακτικές θα προσαρμοστούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς και των κύριων τάσεων και στόχων που θέτονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στοχεύουμε στο να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια ανεκτίμητη δεξιότητα για εκπαιδευτές ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε εκμάθηση δεξιοτήτων εκπαίδευσης, επομένως η εκπαίδευση καθίσταται διαθέσιμη σε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.

«Η εκπαίδευση αποτελεί μέθοδο που στοχεύει στο να επιτευχθεί η αυτό-πραγμάτωση μας μέσα από διευκόλυνση των διαδικασιών εκμάθησης και ανάπτυξης ώστε να προωθηθούν οι ίδιοι πόροι ενός ατόμου» (Moen και Allgood, 2009, σ. 32). Μέσα από την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων εκπαίδευσης οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να ενισχύσουν τους εκπαιδευομένους και να τους βοηθήσουν να βρουν τις δικές τους λύσεις. Η εκπαίδευση όπως εμείς τη γνωρίζουμε, αποτελεί μια δυναμική μέθοδο που βοηθά τον άνθρωπο να αναγνωρίσει τις δυνάμεις του, και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τους εσωτερικούς του πόρους των οποίων μπορεί να αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξη τους, να τους βοηθήσει να αναλάβουν την ευθύνη της τρέχουσας κατάστασης τους και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης.

Αυτό το πρόγραμμα θα είναι ευεργετικό για όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην κοινοπραξία αυτή καθώς και για τα δίκτυα τους και για τις ομάδες ενδιαφερομένων καθώς και τους τελικούς χρήστες στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα είναι εύκολα προσβάσιμα σε αυτούς. Αυτό το πρόγραμμα επίσης στοχεύσει στη βελτίωση της ποιότητας και στην αύξηση του όγκου της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων ανά την Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα χτιστεί στη βάση συνεργασίας των οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων από έξι διαφορετικές χώρες (Σουηδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία και Η.Β.). Θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ανάλυσης διακρατικών αναγκών, αντλώντας στοιχεία από τις εμπειρίες όλων των εταίρων ώστε να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα, να εφαρμοστεί πιλοτική σειρά μαθημάτων, να συγκριθούν τα αποτελέσματα και η πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο τελικών χρηστών του προγράμματος. Η δομή διαχείρισης του προγράμματος θα διευκολύνει τη συνεχή επικοινωνία των εταίρων και τα υψηλά πρότυπα ανταλλαγής και συνεργασίας.

Αυτό το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το στόχο του: να διευκολύνει την ανάπτυξη των καινοτομικών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στην μεταφορά τους από μια συμμετέχουσα χώρα στις άλλες. Η εκπαίδευση αποτελεί μια καινοτομική και γρήγορα αναπτυσσόμενη πρακτική. Το πρόγραμμα θα κινητοποιήσει τους εταίρους ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις καλές πρακτικές με ένα δομημένο τρόπο καθοδηγούμενο από τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας. Χάρη στην νέα προσέγγιση συνεργασίας για χρήση της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην προώθηση της θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί και θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους ενώ θα προωθηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Καινοτομικά προγράμματα σπουδών και μέθοδοι εκπαίδευσης θα κοινοποιηθούν στους οργανισμούς που εμπλέκονται στην Ευρώπη μέσα από το πρόγραμμα Grundtvig IST.

Ένας από τους κυριότερους στόχους του προγράμματος Grundtvig είναι συμβολή του στην παροχή στους ενήλικες οδών για βελτίωση των γνώσεων τους και των ικανοτήτων τους. Αυτό το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να διαχειριστούν ένα ευρύτερο φάσμα προκλήσεων που προκύπτουν από την εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχοντας στους εκπαιδευτές ενηλίκων δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν ώστε να βοηθήσουν καλύτερα τους ενήλικες μαθητές ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να προχωρήσουν την ανάπτυξη τους. 

Greek