дейности

ДейностиЩе се определят специфичните нужди на обучителите на възрастни и техните обучаеми; ще се разработят, тестват и разпространят нови учебни програми и методи за обучение, програми и материали за трейнинг. Резултатите от проекта  ще се популяризират чрез  конференции, информационни бюлетини, нюзлетъри, уебсайтове и други канали за информация, които  да достигнат максимално широка аудитория. Ще бъдат подготвени и проведени Грюндтвиг семинари, както и конференции на местно ниво.

Проектът се състои от 10 работни пакета, като всеки пакет съдържа по няколко задачи

The project comprises of 10 work packages (WP) and every work package includes several tasks.

  1. Управление на проекта – осигурява успешното изпълнение на всички задачи в съответствие с ресурсите и времевия график, както и ефективната комуникация с Европейските власти и партньорите-участници.
  2. Анализ на потребностите – 1. осъзнаване на потребностите от коучинг и основни коучинг умения у обучителите на възрастни на национално и европейско ниво. 2. Определяне на основните потребности от развиване на нови умения у обучителите. 3. Определяне на основните потребности на възрастните обучаеми относно подкрепата, която очакват от обучителите.
  3. Най-добри практики в коучинга – коучинг професионалисти от 6-те страни обсъждат и идентифицират най-ефективните практики в коучинга.
  4. Адаптиране на инструментите на коучинга към обучението на възрастни – определя се най-ефективният и подходящ начин за приложение на коучинг уменията в обучението на възрастни.
  5. РП. 5. Коучинг умения за обучители на възрастни – създаване на семинари за обучители въз основа на резултатите от РП 2,3 и 4.
  6. РП 6. Пилотиране на семинарите – пилотират се семинарите, създадени в РП 5 във всички институции-партньори. Осъществява се оценка и финална версия на семинарите.
  7. РП 7. Средства за обучение – създаване на средства за обучение: справочник за обучители, брощури, виртуално обучение, включващо платформа за обмяна на опит и др.
  8. Качествен контрол и оценка – осигурява високото качество на дейностите по проекта чрез план за качеството, оценка на инструментите, методология, продукти, резултати и др.
  9. Разпространение – обобщава  резултатите от всички работни пакети и осъществява комуникацията с Европейските власти и институциите – бенефициенти от проекта.  Осъществява се през целия проект и осигурява обратна връзка и разпространение на резулататите.
  10. Експлоатация – осигурява влиянието на проекта след неговото завършване чрез ефективна експлоатация на резултатите във всички страни-участнички и най-вече на Европейско ниво. Привличат се законодателите за оптимизиране на резултатите от проекта. 
Български