Целеви Групи

Целевата група на проекта включва преподаватели на възрастни (ангажирани с преподаване и обучение – преки бенефициенти) и обучаеми (косвени бенефициенти) от Европейски страни, както и законодатели, които ще подпомогнат реализирането на резултатите от проекта. Целевите групи ще се възползват от добре направени и тествани учебни програми и стратегии, насочени към развиването на основни коучинг учения за реализиране пълния потенциал на обучаемите. Очакваните дългосрочни резултати са осъзнаването на ползите от коучинга в процеса на преподаването и ученето и цялостното професионално и персонално развитие на личността. Очаква се по времето на изпълнението и след приключването на проекта резултатите да бъдат разпространени сред широк кръг обучители на възрастни, които ще прилагат иновативните методи и ще инициират положителни промени, нов начин на мислене и ново отношение в собствените си организации. 

Български