Цели на проекта

Целта на проекта е да се обърне внимание на обучителите на възрастни за ползата от прилагането на умения за коучинг в обучението им. Ако коучингът е част от образователната култура на възрастните, то той може да допринесе за цялостното развитие на всички учащи и да ги мотивира да развият максимално способностите си.

Предвижда се изследване с цел да се открият най-ефективните практики в коучинга. Тези практики ще бъдат адаптирани в обучението на възрастни с оглед на техните нужди. Целта е да се демонстрира, че коучингът е едно ценно умение за обучителите, което да се популяризира сред по-широк кръг от ползватели. „Коучингът е метод, който цели постигането на самореализация чрез подпомагане на процеса на учене, развитие и отключване на потенциала на обучаемите” (Моен, Олгуд, 2009, с. 32). След придобиването на основни коучинг умения, обучителите ще могат да съдействат на учащите да намират свои собствени решения.

Коучингът е мощно средство за опознаване на собствените си сили и възможности и способности да използват своите неподозирани ресурси максимално при изработване на свой собствен план за действие. Този проект ще бъде от полза за всички организации, включени в консорциума, както и за по-широката мрежа от ползватели и бенефициенти.

Проектът цели да подобри качеството и да се разшири сътрудничеството между организациите, осъществяващи обучението на възрастни в цяла Европа. Проектът се  реализира на основата на сътрудничеството между организации, провеждащи обучение на възрастни от 6 страни – Швеция, Полша, България, Кипър, Испания и Великобритания. Предвижда се анализ на потребностите  и опита на всички страни–партньори с цел подтотвяне  на обучения и обучителни средства, провеждането на пилотни курсове, сравняване на резултатите и достигането на широк спектър от крайни потребители на проекта. Структурата на управление на проекта предвижда постоянна комуникация между партньорите и висок стандарт на обмяна на информация и сътрудничество.

Проектът цели развиването на иновативни практики при обучението на възрастни и техния трансфер между странитеучастници, тъй като коучингът е иновативна практика с нарастваща популярност. Проектът ще даде възможност на партньорите да обменят опит и добри практики в съответствие със стандартите за качество. В резултат на сътрудничеството ще се осъществи нов подход за използването и популяризирането на коучинга при обучението на вързастни, който ще бъде тестван и промотиран на европейско ниво. Иновативните учебни програми и методи ще бъдат разпространени сред организации, участващи в обучението на възрастни в Европа посредством Грюндтвиг семинар.

Една от специфичните цели на програмата Грюндтвиг е да се дадат на възрастните нови възможности за придобиване на знания и компетентности. Проектът ще помогне на професионалистите, работещи в областта на обучението на възрастни, да се справят с по-широк спектър от предизвикателства, като им даде умения, чрез които да помагат на възрастните учащи в развиването на собствения им потенциал и достигането на по-висок етап в тяхното израстване.  

Български